คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเมืองและชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย สถานที่ สถานบริการสาธารณะ 2. พัฒนาจัดทำมาตรฐาน มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองและชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัยสถานที่ สถานบริการสาธารณะ 3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชน พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ อปท. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองและชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย สถานที่ สถานบริการสาธารณะ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

ปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

About Hero 0

ชไมพร เป็นสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ปราโมทย์ เสพสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

อนันต์ กุณะพรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

สุนิสา แวงชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

กุลธิดา สุขมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

อรุณี คำจันทร์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

ศิริลักษ์ กลิ่นมาลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

พิมพ์ผกา สุวรรณมาลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

ณัฐพงษ์ บุญชุม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 9