คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลทั่วไป การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย และน้ำเสีย 2. พัฒนา จัดทำมาตรฐานมาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

ประโชติ กราบกราน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

About Hero 0

ทัยธัช หิรัญเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

วิภา รุจิจนากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

สัจมาน ตรันเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

มลฤดี นนทเกียรติกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

ปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

ธนิษฐา หอมสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

อุรชา เติมศรีรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

ภัสราภรณ์ รักษาแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

ประภัสสร ขจร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 9