คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักฯ 2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณ 4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสำนัก 6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนัก

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

วรภา บุญคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

เกศินี จันทร์ศร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

About Hero 1

ยุพาภรณ์ สิริประการกิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 2

ศรีสมร จำเริญศักดิ์ศรี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 3

สุธาทิพย์ เฟื่องฟูลอย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

About Hero 4

ศริญญา เหล็กแจ้ง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

About Hero 5

เปรมจิตร กิจเชิดชู

พนักงานพิมพ์ ส ๓

About Hero 6

ธนยศ ฆะวีวงษ์

พนักงานพิมพ์ ส ๓

About Hero 7

อุบลรัตน์ อักษรสรรโกศล

About Hero 8

รุ่งอรุณ วงศ์เสน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

About Hero 9

ธนณัฐ คล้ายแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 10

สำรวย แตงสะอาด

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 11