คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายระดับประเทศ สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป้าหมายระดับสากลและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปี และถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงาน และบุคคล 3. รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการสำคัญ 6. ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

รุจิรา ไชยด้วง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

พรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

พรทิพา โพธ์ไพโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นวรัตน์ อภิชัยนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

วิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 4

จันท์จิรา สวารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

ทิพย์สุดา หาญอาสา

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 6

เพชรประภัสสร เปรมบำรุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

วนนท์ บากี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 8

ชลธิดา สุวรรณไชยา

นักวิชาการสถิติ

About Hero 9

สุกัญญา โปธาพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 10