คุณกำลังมองหาอะไร?

ริหารยุทธศาสตร์

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายระดับประเทศ สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป้าหมายระดับสากลและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปี และถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงาน และบุคคล 3. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5. พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

รุจิรา ไชยด้วง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

ภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

พรทิพา โพธ์ไพโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

พรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

นวรัตน์ อภิชัยนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

วรรณนิภา สิงสำราญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 5

วิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

About Hero 6

จันท์จิรา สวารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 7

ทิพย์สุดา หาญอาสา

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

About Hero 8

วนนท์ บากี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 9

ชญานิศ มีล่อง

นักวิเทศสัมพันธ์

About Hero 10