คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกระดับ และประชาชน 2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย 3. พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพระบบบริการ อวล. สำหรับ อปท. (EHA) และ Environmental Health Inspector 4. สร้างกระแส สื่อสารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ และประชาชน 5. พัฒนาคลังข้อมูล ชุดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

ปรียานุช บูรณะภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 0

วิมลศิริ วิเศษสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

ณัฐวดี แมนเมธี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

ชุติมา แก้วช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

ชิดชนก ปลื้มปรีดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 5

ฐาปณี ชูเชิด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

ภาณุวัฒน์ กิจอินทรีย์

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

About Hero 7

คมสัน แสนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

วรารัตน์ โสวรรณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 9