คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

1. ศึกษาวิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ 2. พัฒนา มาตรฐาน มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทั้งเหตุรำคาญและกิจการฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ เหตุรำคาญและกิจการฯตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษต่อสุขภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะฉุกเฉิน และ สาธารณภัย

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

อุทัยวรรณ บุตรแพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

About Hero 0

นิพนธุ์ อ้นแฉ่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ศรัญญา กำจายกลาง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

วราภรณ์ บุญภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

พรพรรณ บุญปลิก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

วรรณวิศา รัตนบุรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

ตวงสิทธิ์ วิมุกตายน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

เกศกนก หอดขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7