คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

1. ศึกษาวิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ อาทิ สารเคมี โลหะหนัก เสียง รังสี เป็นต้น 2. พัฒนา มาตรฐาน มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทั้งเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ เหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

ณีรนุช อาภาจรัส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

About Hero 0

นิพนธุ์ อ้นแฉ่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

อุทัยวรรณ บุตรแพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

อินทิรา สุภาเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

ปาณิสา ศรีดโรมนต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

ศรัญญา กำจายกลาง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 5

วราภรณ์ บุญภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

พรพรรณ บุญปลิก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 7

วรรณวิศา รัตนบุรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

ตวงสิทธิ์ วิมุกตายน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 9

เกศกนก หอดขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 10