คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นายนิพนธุ์ อ้นแฉ่ง

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
การควบคุมเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดโรคลีเจียนแนร์
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอุทัยวรรณ บุตรแพ

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ชไมพร เป็นสุข

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
ไดออกซิน-ฟิวแรน ภัยร้ายใกล้ตัว
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.วราภรณ์ บุญภักดี

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
ปัญหาเชื้อราภายในอาคาร
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางพรพรรณ บุญปลิก

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจากการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.วรรณวิศา รัตนบุรี

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
มลพิษอากาศในอาคาร อันตรายที่ป้องกันได้
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายตวงสิทธิ์ วิมุกตายน

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศภายในอาคาร (ฝุ่นละออง)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ประภัสสร ขจร

กลุ่มพัฒนาสุขาภิบาล
เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สําหรับการตรวจวินิจฉัย ปัญหาเหตุรําคาญจากเสียง
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศิริลักษ์ กลิ่นมาลี

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
สถิติการร้องเรียนปัญหาเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางปรียานุช บูรณะภักดี

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยแวดล้อม
กฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียทางการแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ชุติมา แก้วช่วย

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยแวดล้อม
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน SOPกระบวนการ การประชุม อบรมสัมมนาของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย