คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

น.ส.รุจิรา ไชยด้วง

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การประเมินผลการดำเนินงาน NEHAP2 (งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณสำนักฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางพรสุดา ศิริ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การดำเนินงานตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสว.
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พรทิพา โพธิ์ไพโรจน์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
PMQA4.0
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.นวรัตน์ อภิชัยนันท์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
SOPการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติฯ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความสัมพันธ์ระหว่างสวล.ภายในห้องนอนกับอาการของโรคระบบ ทางเดินหายใจฯ(งานวิจัย)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.วรรณนิภา สิงห์สำราญ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การจัดทำฐานข้อมูลประเด็นงานสำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.จันท์จิรา ตรีสิทธิมากุล

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
มาทำความรู้จักฐานข้อมูลกลางของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ทิพย์สุดา หาญอาสา

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การประยุกต์ใช้ A2IM กับงานด้านงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายอมร เมืองแก้ว

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโปรแกรม Manifest
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ชญานิศ มีล่อง

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายวนนท์ บากี

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การ Join Domain
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
เรียนรู้ อนุสัญญามินามาตะ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย